Nový zemědělský program

15. Červen 2021

Voda, pole, louky, lesy a spokojení lidé, to jsou základní atributy venkova. Venkov je srdcem naší země a pravidelné tepe v rytmu dějin, které mu leckdy uštědřily nejednu ránu. Ale venkované se vždy dokázali vzchopit a pomáhat nejen sami sobě, ale i druhým. Kolikrát bylo v minulosti lidem zle a hledali pomoc právě na vesnici. A to platí stále. I dnes na venkově nalezneme obživu, odpočinek a otevřenou náruč blahodárné krajiny. Hledáme ztracenou rovnováhu mezi našimi životy a přírodou, hledáme ukradený vztah k hlavnímu zdroji naší obživy – k půdě. Obracíme se do minulosti, abychom našli své kořeny a svoji budoucnost. A klademe si otázku. Jak dlouho bude ještě náš venkov takový, jaký ho máme uschovaný ve vzpomínkách? Už nyní vnímáme krajinu méně rozmanitou, ukradenou pro průmyslové zemědělství !!! Pojďme se zamyslet, co vše by bylo dobré a hlavně nutné udělat, abychom se opět vrátili k podstatě venkovského života, ke spokojenosti obyvatel venkova, k radosti z pestré krajiny. Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách. Půda, která má dobrého hospodáře, je darem pro další generace.
NAŠÍM CÍLEM JE CHRÁNIT SVOBODNÉ SEDLÁKY A FARMÁŘE PŘED NIČIVOU ROZPÍNAVOSTÍ ZEMĚDĚLSKÝCH OLIGARCHŮ.
Programové návrhy:
Konstatujeme, že chceme živý venkov nejen pro zemědělské hospodaření, místní řemesla a živnosti, ale i jako příjemné místo aktivního odpočinku pro lidi z měst. Fungující venkov je v našich představách také rozmanitý společenský život, rozvoj spolkových činností, udržování historických tradic, životaschopné místní školství a zdravotnictví, stejně jako dostatečná síť služeb pro obyvatele.
Budeme podporovat správné hospodaření s půdou, které je klíčové i pro udržení vody v krajině. Pokud budeme do půdy navracet živou (organickou)hmotu, živá bude i naše krajina.
Budeme důrazně prosazovat zastropování dotací na plochu obhospodařované půdy max. do 500 ha. Současná platná legislativa pro tento druh dotací umožňuje odčerpání rozhodujícího procenta finančních prostředků několika desítkami zemědělských oligarchů, kteří v mnoha případech „hospodaří“ i na půdě, která jim nepatří. Toto jim umožňuje to, že v současnosti mají většinu v parlamentu a mocensky ovládají ministerstvo zemědělství a příslušné úřady.
Budeme důrazně prosazovat, aby příjemce dotací mohl být pouze ten subjekt, který doloží právní důvod k užívání půdy. Nelze se dále spoléhat na čestná prohlášení nečestných lidí.
V rámci Programu rozvoje venkova budeme důrazně prosazovat, aby se tento klíčový program vrátil do podoby, kdy bude dostupný pro malé a střední sedláky, poskytoval jim metodickou pomoc a žádosti (projekty) byly možné do výše 5 milionů Kč !!! Dotace pro malé a střední podniky kvůli administrativní složitosti čerpají velké společnosti oligarchů.
Budeme podporovat národními dotacemi návrat soběstačnosti u plodin, které byly po staletí pro náš stát typické včetně podpory malého místního zpracovatelského průmyslu.
Budeme podporovat pěstování plodin s vědomím, že se musí řídit přírodními zákony. Je nutné přitom zohlednit svažitost pozemků, dodržování střídání plodin a maximálně udržovat vysokou míru návratu organické hmoty do půdy.
Budeme podporovat pěstování ovoce a zeleniny. Naše země díky pořád ještě mírnému klimatu má neobyčejně příznivé podmínky pro pěstování mnoha druhů ovoce a zeleniny. Je neštěstím této doby, že soustavně klesá schopnost dodat dostatečné množství tuzemské zeleniny na domácí trh. Více jak dvě třetiny zeleniny se dováží ze zahraničí !!!
Budeme podporovat obnovu ovocných sadů včetně výsadby nových. Jde nám o tradiční ovocné druhy mírného pásma historicky pěstovaných na území Čech, Moravy a Slezska.
Budeme podporovat budování „malých“ místních zpracovatelských kapacit. Konzervárny, mrazírny, sušárny a další se vytratily po převzetí zahraničními vlastníky. Řešením je podpora decentralizovaného místního zpracování v místě, kde zelenina a ovoce vyrostlo.
Budeme podporovat pěstování tradičních polních plodin typických pro naši krajinu. Jedná se mj. o chmel, mák, kmín, len. Jejich porosty jsou ozdobou a vítaným zpestřením krajiny.
Budeme podporovat moravská a česká vinařství a vinohradnictví v tradičním pojetí. Ne podpoře plníren bez ohledu na původ suroviny.
Budeme podporovat nezávislá vinařství, která jsou rodinným stříbrem České republiky, dnes již úspěšná v celosvětovém měřítku. Vinařství je důležité pro krajinotvorbu, generuje příležitosti v oblasti cestovního ruchu a podporuje lokální ekonomiku.
Zasadíme se o narovnání situace vzniklé po novelizaci vinařského zákona.
Zasadíme se o důslednou transformaci Vinařského fondu. Vinařský fond v současné formě již ztratil smysl.
Budeme podporovat malé a střední sedláky v produkci hospodářských zvířat a živočišných produktů, které jsou na našem trhu dlouhodobě poptávány a musí se dovážet.
Chov prasat. Chceme výrazně podpořit národními dotacemi menší chovy prasat. V České republice vyprodukujeme zhruba 50 % vepřového masa reálné poptávky na českém trhu.
Chov skotu. Podpoříme dovoz nového genetického materiálu. Česká republika je dlouhodobým vývozcem mléka, hovězího masa a plemenného materiálu. Ve srovnání se zeměmi V4 je Česká republika nejvyspělejší jak z hlediska dojného, tak masného skotu. Přesto se nám současné trendy ve šlechtitelství vzdalují.
Chov drůbeže. Budeme podporovat menší chovy drůbeže s větším důrazem na pohodu zvířat.
Chov ovcí a koz. Prosadíme jasná pravidla pro regulaci predátorů v naší krajině. Jedno z citlivých témat naší krajiny je návrat vlka do volné přírody. Podhorské oblasti (LFA) jsou mnohdy udržovány díky chovům ovcí a koz. Je nutné vytvořit jasný rámec pro výskyt predátorů (nejen vlků) mimo rozsáhlá souvisle zalesněná území (Šumava, Ralská pahorkatina, Jeseníky, …) a zajistit rychlé a spravedlivé proplácení vzniklých škod chovatelů ovcí a koz.
Včelařství. V budoucnu nás čeká veliká výzva. A to je zdravotní stav našich včelstev, který není dobrý. Budoucnost chovu včel vidíme v kvalitní šlechtitelské práci a ne v neustálém preventivním zaléčování. Budeme výrazně podporovat chovy a šlechtitele, kde se daří chovat včely s větší odolností vůči „civilizačním chorobám“. Pro nás, pro naši krajinu i produkci potravin je chov včel zcela zásadní !!!
Chov ryb. Má v České republice dlouholetou tradici a rybníky jsou ozdobou naší krajiny. Problémem, který již několik let trápí naše rybáře, je výskyt invazivních druhů predátorů např. norka amerického a kormorána, kteří každoročně působí obrovské škody. Budeme důrazně prosazovat ucelenou koncepci pro regulaci těchto predátorů, kteří jsou státem mnohdy bezmezně chráněni.
Lesnictví. Budeme důrazně prosazovat, aby i malí vlastníci lesů byli ochráněni proti nečinnosti majitelů sousedních pozemků a měli šanci získat dotace z Programu rozvoje venkova.
Myslivost. Budeme velmi důrazně prosazovat novelu zákona o myslivosti, která uvede do souladu zájmy soukromých majitelů lesa a myslivců a zruší privilegované postavení s. p. Lesy České republiky. Myslivost je zodpovědnou hospodářskou činností, při níž nemohou vznikat škody ostatním uživatelům lesa.
Kůrovcová kalamita. Lesní porost má obrovskou spotřebu vody. Po předcích jsme zdědili lesy plné lesních rybníků, mokřadů, které udržovaly speciální vlhké lesní mikroklima. Proto i v největším suchu se udržovaly pásy zdravých porostů, které vytvářely bariéry lavinovitému šíření kůrovce. V 50. letech minulého století bolševik nařídil nádrže zničit, prokopal hráze a dna rybníků osázel. Co ponechal po 40 letech plundrování funkční, to dorazil demokrat. Budeme důrazně prosazovat novou koncepci lesního hospodářství s využitím zkušeností našich předků !!!
Dostupnost potravin z místní produkce. Budeme důrazně podporovat prodej ze dvora a rozvoj farmářských obchodů a farmářských trhů. Statistika nám říká, že v obchodních řetězcích v České republice (všechny mají zahraničního vlastníka) se zobchoduje 67 % ovoce a zeleniny z dovozu. Tyto obchodní řetězce nakupují přednostně ovoce a zeleninu ve svých domovských zemích, aby tam udržely rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a získaly „exportní“ dotace od svých vlád. Pokud budou mít naši farmáři odbytovou šanci, jsou schopni vypěstovat značné množství s výhodou přirozené čerstvosti a zralosti ovoce a zeleniny oproti zboží převáženého tisíce kilometrů.
Podpora farmářských obchodů. Na rozdíl od mezinárodních supermarketů, které si svou silou na trhu vynutí na dodavatelích dlouhé období splatnosti faktur, majitel farmářského obchodu musí za zboží zaplatit ihned nebo zítra, protože malí farmáři nemají takové finanční rezervy. Dalším velkým problémem majitelů farmářských obchodů v oblasti cenotvorby je to, že značná část dodavatelů zboží z řad místních farmářů není plátcem DPH. Pokud myslíme vážně podporu prodeje ze dvora, budování farmářských obchodů a nárůstu počtu farmářských trhů, je pro soukromníky, zákazníky i republiku důležité prosadit následující legislativní změny oslabující moc státní byrokracie:
- zařazení zboží od farmářů do nižší sazby DPH (10 %)
- schválení podpory pro zřízení nového farmářského obchodu či místa pro prodej ze dvora
- zlevnění ceny práce (toto platí pro všechny obory podnikání)
- připrava vzdělávacích programů, které budou mít za cíl posílení informovanosti spotřebitelů a preferování produkce od regionálních farmářů včetně prosazení těchto aktivit do vzdělávacího procesu MŠ, ZŠ a SŠ
 
Pro přehlednost, k zamyšlení a k budoucí nápravě. Seznam kontrolních institucí, které mají dnes a denně „za krkem“ farmáři, prodejci ze dvora, majitelé farmářských obchodů, prodejci na farmářských trzích a v bleděmodrém i soukromníci v jiných oborech.
 
SVS – Státní veterinární správa
KHS – Krajská hygienická správa
ČZPI - Česká zemědělská a potravinářská inspekce
ČOI – Českách obchodní inspekce
FÚ – Finanční úřad
ŽÚ - Živnostenský úřad
SSZ – Správa sociálního zabezpečení
IBP – Inspektorát bezpečnosti práce
CÚ – Celní úřad
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond
ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrolní orgány obcí a měst
Udavači z řad vážených spoluobčanů
Sedláci, živnostníci a podnikatelé jsou v moci státních a komunálních úředníků. Úředník pro nás není partner a rádce, a už vůbec ne služba. Úředník v nás vidí lumpy a zloděje.
Změny k lepšímu můžeme prosadit jen tehdy, když bude TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI úspěšná v parlamentních volbách 2021.
Návrh vypracoval:
Rudolf Baránek – člen vedení a zakladatel Strany soukromníků České republiky
Martin Nejdl – předseda Zemědělské sekce Strany soukromníků České republiky